Чат асистент | Отдел поддръжка

Чат асистент

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.mail.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия на интернет платформата www.mail.bg, администрирана от „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД, като дефинира основните понятия, определя правилата за ползване услугите и информационните ресурси на дружеството и урежда отношенията, които възникват между „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД и потребителите на администрираните от последното дружество уебсайтове. Тази версия отменя изцяло всички предходни Общи условия.
(Изменени на 15.05.2018 г.)

I. ПРЕДМЕТ.

Чл. 1. Тези общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта на www.mail.bg, създаден и управляван от „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД, както и във фейсбук страницата на www.mail.bg, в мобилното приложение на mail.bg и пощенски програми (софтуер), чрез които се осъществява контрол над електронната поща чрез създаване на папки и филтри за разпределяне на пощата според различни критерии. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта.

Чл. 2. Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате www.mail.bg, респективно страницата ни във фейсбук. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, следва да сте наясно, че няма да можете да се възползвате от всички негови функционалности.

II. ДАННИ ЗА „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД.

Чл. 3. „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД администрира сайтовете www.mail.bg, www.radar.bg, www.mail.com.tr, www.barid.com, www.poste.al и други. Настоящите Общи условия важат по отношение на www.mail.bg.

Чл. 4. Можете да се свържете с „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД по следния начин:

 1. Tелефон за контакти: +359 2 9451005
 2. E-mail адрес: support@mail.bg, webmaster@mail.bg
 3. По пощата: гр. София 1517, България, ж.к. „Сухата река“

 • Контактът по телефон не е препоръчителен поради високата натовареност. Свободен сигнал не означава, че има свободни оператори поради наличието на няколко линии.

III. ДЕФИНИЦИИ.

Чл. 5. „Клиент / Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.mail.bg, респективно фейсбук страницата ни или в мобилното приложение на mail.bg, респ. пощенски програми (софтуер), по какъвто и да е начин, включително като ги разглежда. „Доставчик на услуга“ е „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД.

Чл. 6. „Администратор на лични данни“ по смисъла на настоящите Общи условия е „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД, в качеството му на регистриран от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу наричан „Регламентът“ или „Общият регламент относно защитата на данните“) и притежаващ Удостоверение за регистрация № 0036495/28.06.2007 г. по регистъра на КЗЛД.

Чл. 7. „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД (МЕЙЛ.БГ) e българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията за вписванията, имащо ЕИК 175219991, с адрес за кореспонденция: гр. София 1517, р-н „Подуяне“, ж.к. „Суха река“.

Чл. 8. “Уебсайт“ („website“) е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Чл. 9. „Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

Чл. 10. „Акаунт“ – раздел от www.mail.bg, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да използва услугите на Сайта.

Чл. 11. “Услуги, предоставяни от МЕЙЛ.БГ“ представляват услугите посочени неизчерпателно в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Чл. 12. „Контекстна реклама“ е реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница, визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.

Чл. 13. „Злоумишлени действия“ са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана и непоискана поща; препълване на информационни канали; получаване на неоторизиран достъп до ресурси, използване на чужди права и пароли; използване на слабостите или несъвършенствата на информационните системи на „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД с цел извличане на собствена облага или неправомерно добиване на информация; извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви; изпращане на вируси, „троянски коне“ (програми за отдалечен контрол върху компютърни конфигурации); смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи.

Чл. 14. “Неприемлива употреба“ – виж https://mail.bg/terms

Чл. 15. (1) „Случайно събитие“ е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което води до обективна невъзможност за предоставяне на услугите.

 • (2) Непреодолимата сила се изразява в обстоятелства, възникнали след сключването на сделката в резултат на непредвидени или непредотвратими събития от извънреден характер.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 16. С подаването на заявка от ПОТРЕБИТЕЛ и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка (“електронна препратка“ по смисъла на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че желае да ползва услугите, предоставяни от МЕЙЛ.БГ, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и МЕЙЛ.БГ те имат силата на договор, който трябва да се спазва.

Чл. 17. Общите условия на „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД са задължителни за всички потребители на www.mail.bg, както и фейсбук страницата на дружеството.

 • (1) Общите условия са в сила за страните (МЕЙЛ.БГ и ПОТРЕБИТЕЛЯ) от извършването на електронното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ до момента на прекратяване използването на услугите на МЕЙЛ.БГ чрез напускане на съответния уебсайт или чрез прекратяване/разваляне на договора. Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на уебсайта на МЕЙЛ.БГ.
 • (2) Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ при изразяването на недвусмислено съгласие за приемането им по време на регистрация, и остават в сила до момента на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Настоящите Общи условия/договорът обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай на изпратена електронна поща на/от електронен адрес, поддържан от МЕЙЛ.БГ, дори и без ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е направил електронно изявление за зареждане на уебсайт.
 • (3) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД по всяко време чрез актуализирането им, което се обявява на интернет страницата на дружеството. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребите на Сайта.
 • (4) „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
 • (5) Във всеки един случай на промяна на Общите условия „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД ще информира за това своите потребители чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на www.mail.bg при всяко нейно ползване.
 • (6) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на www.mail.bg се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 18. www.mail.bg може да съдържа линкове към други сайтове. В тази връзка МЕЙЛ.БГ информира своите потребители, че е възможно същите да получават банерна, видео или друг вид реклама, тъй като МЕЙЛ.БГ е търговско дружество, чиято дейност включва и реклама. Осъществявайки достъп до съответните линкове към други сайтове, е възможно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да предоставят свои данни на други уебсайтове. МЕЙЛ.БГ няма и не може да има контрол върху събираните и обработвани от други уебсайтове лични данни, тъй като не е запознат и информиран и не може да влияе върху тяхната Политика за поверителност, поради което МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за събирането и обработването на лични данни, осъществявани от други уебсайтове, линкове към които се съдържат в страницата на МЕЙЛ.БГ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно избира дали и до кои уебсайтове да осъществи достъп, като в този случай важат общите условия и политиката за сигурност на съответния уебсайт, като МЕЙЛ.БГ не е запознат и не носи отговорност за начина, по който се обработват личните данни от администраторите на тези уебсайтове.

V. ОБОРУДВАНЕ И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ.

Чл. 19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимата му за ползването на предоставяните услуги компютърна конфигурация, софтуер и достъп до Интернет. МЕЙЛ.БГ няма качеството на хардуерен или софтуерен доставчик, както и доставчик на услугата „достъп до Интернет“ по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай че причината за липса на достъп се дължи на виновно или невиновно поведение на ПОТРЕБИТЕЛЯ като незаплащане на възнаграждения към доставчици на интернет и други услуги или е налице обективна невъзможност за достъп до МЕЙЛ.БГ като хардуерни или софтуерни проблеми или други проблеми, свързани с техническата поддръжка, обслужване на комуникационно оборудване, функциониране на системите, мрежата, комуникационните устройства и т.н., МЕЙЛ.БГ не носи отговорност.

VI. ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

Предлагани услуги.

Чл. 20. (1) МЕЙЛ.БГ предоставя на своите потребители услугата „електронна поща“ срещу правото на МЕЙЛ.БГ да изпраща лично до потребителите търговски съобщения посредством предоставена пощенска кутия, като с тези съобщения МЕЙЛ.БГ има право да показва и имлементира реклама, както и да предоставя контекстна реклама, електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в сайта (стартова страница и отделни страници, в това число страници на пощенската кутия) за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Търговските съобщения, изходящи от МЕЙЛ.БГ чрез директна поща (т.е. съобщения, постъпващи във входящата поща на потребителите) не представляват непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия.

 • (2) Използването на услугата „електронна поща“ включва предоставяне на информационни ресурси за обмен на електронна поща между поддържани от МЕЙЛ.БГ и чужди за дружеството домейни; предоставяне на ресурси за търсене, откриване и визуализиране на информация, посредством използването на хипервръзки; предоставяне на възможност на потребителите да изразяват становища и/или да задават въпроси, по отношение на които МЕЙЛ.БГ няма пряко отношение, а предоставя с оглед социалното си призвание да посредничи в осъществяване на комуникация между потребителите; предоставя по МЕЙЛ.БГ предоставя на своите потребители услугата „електронна поща“ срещу правото на МЕЙЛ.БГ да изпраща лично до потребителите търговски съобщения посредством предоставена пощенска кутия, като с тези съобщения МЕЙЛ.БГ има право да показва и имлементира реклама, както и да предоставя контекстна реклама, електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в сайта (стартова страница и отделни страници, в това число страници на пощенската кутия) за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Търговските съобщения, изходящи от МЕЙЛ.БГ чрез директна поща (т.е. съобщения, постъпващи във входящата поща на потребителите) не представляват непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия.
 • (3) Предоставянето на услугата „електронна поща“ е основната предлагана от МЕЙЛ.БГ услуга по смисъла на ал. 1. МЕЙЛ.БГ предоставя и допълнителни услуги, описани в раздел „Екстри“, публикувани на интернет страницата. Тези услуги се предоставят срещу допълнително плащане от страна на потребителите, както следва:
 1. 50 GB място без дневни лимити – услугата се активира със SMS. Текстът на SMS-а е различен за всеки отделен акаунт, като същият се съдържа в раздел „Екстри“. Цената на SMS-а е фиксирана и посочена в раздел „Екстри“ и не включва ДДС. Услугата е активна за определен период, който също е посочен в раздел „Екстри“.
 2. Изключване на реклама в писмата – както посочихме по-горе, МЕЙЛ.БГ предоставя на своите потребители услугата „електронна поща“ срещу правото на МЕЙЛ.БГ да изпраща лично до потребителите търговски съобщения посредством предоставена пощенска кутия, като с тези съобщения МЕЙЛ.БГ има право да показва и имлементира в изпратените съобщения и реклама. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не желае да получава рекламни съобщения, същият може да замени насрещната си престация, т.е. да деактивира получаването на реклама в писмата, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща през определени периоди фиксирана цена за използването на услугата „електронна поща“. Замяната на получаване на реклама в писмата със заплащането на парично възнаграждение за използваната услуга се осъществява чрез изпращане на SMS. Текстът на SMS-а е различен за всеки отделен акаунт, като същият се съдържа в раздел „Екстри“. Цената на SMS-а е фиксирана и посочена в раздел „Екстри“ и не включва ДДС. Замяната е активна за определен период, който заедно с текста на SMS-а са включени в раздел „Екстри“. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществи замяната, същият няма да има възможност да използва пълната функционалност на услугите на МЕЙЛ.БГ, за което МЕЙЛ.БГ не носи отговорност.
 3. Пълен пакет (всички екстри определен период), т.е. услугата по т. 2 и замяната по т. 3. Цената на пълния пакет и периодът на действие са посочени в раздел „Екстри“. Цената е посочена без ДДС. За да се активира пълният пакет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира опция „Абонирай се сега“, след което от падащото меню избира за какъв период да се абонира, въвежда име на фирмата или физическо лице, ЕИН или ЕГН; ИД номер по ДДС, МОЛ, имейл адрес за получаване на фактура, адрес на регистрация на фирмата или адрес по лична карта, след което избира бутон „Изпрати“. До 2 (два) работни дни МЕЙЛ.БГ изпраща на посочения имейл проформа-фактура, по която да се извърши плащането. До 2 (два) работни дни след извършване на плащането абонаментът се активира. До 5 (пет) работни дни след извършване на плащането МЕЙЛ.БГ изпраща фактура. Плащането се осъществява по банков път. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи допълнителна информация, като пише на имейл account@mail.bg
 • (4) МЕЙЛ.БГ предоставя и аудио- и/или визуални рекламни услуги по ред, при условия и цени, предмет на отделен търговски договор – като търговско дружество МЕЙЛ.БГ осъществява и рекламна дейност, като предоставя рекламни услуги на трети лица. За целта МЕЙЛ.БГ подписва отделни търговски договори със своите контрагенти, които не са обект на настоящите Общи условия и които отделни договори съдържат описание на предлаганите услуги, цени, срокове и други съществени условия.
 • МЕЙЛ.БГ си запазва правото да допълва или променя предлаганите услуги с оглед тяхното подобряване. В тази връзка е възможно да настъпят промени в начина на регистрация, заплащане и т.н., за които МЕЙЛ.БГ ще публикува информация в интернет страницата си.

Регистрация и сключване на договора.

Чл. 21. (1) За използването на услугите е необходима регистрация, с осъществяване на която договорът между МЕЙЛ.БГ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за сключен. За използването на услугите по чл. 20, ал. 3, освен регистрация на потребителя е необходимо и заплащане на съответната цена по указания в раздел „Екстри“ начин.

 • (2) Регистрацията в www.mail.bg се осъществява като регистрация на нов имейл адрес или на нов имейл адрес към домейн.
 • (3) Регистрацията на нов имейл адрес се осъществява, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда последователно желания имейл адрес на латиница, който се формулира като свободна избрано съчетание между букви, символи и/или цифри (потребителско име), към което се добавя @mail.bg, парола, която не може да е по-кратка от 5 символа, пол и рождена дата. За целите на регистрацията и използване услугите на МЕЙЛ.БГ ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е съгласен с Общите условия и че разрешава личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани. При регистрация на непълнолетно лице (между 14 и 18 години), е необходимо съгласие на родител или попечител, което да се съгласи с Общите условия. В случай на регистрация на лице под 14-годишна възраст, регистрацията и съответно приемането на Общите условия се извършва от родител или настойник на детето.
 • (4) Потребителското име дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го използва за срока на действие на договора, но не предоставя други права на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При регистрация МЕЙЛ.БГ следи единствено за това, дали потребителското име е свободно, като в случай че не е, потребителят следва да въведе ново, докато МЕЙЛ.БГ потвърди, че съответното име е свободно. МЕЙЛ.БГ не носи отговорност, в случай че потребителското име въвежда в заблуждение относно самоличността на потребителя или накърнява права на трети лица.
 • (5) Регистрацията на нов имейл адрес към домейн се осъществява, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ последователно въвежда име на домейн, имейл на администратора, парола, която не може да е по-кратка от 5 символа, алтернативен имейл за контакт, пол, рождена дата. За целите на регистрацията и използване услугите на МЕЙЛ.БГ ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е съгласен с Общите условия и че разрешава личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани. Услугата предоставя универсален достъп от Outlook, web и мобилен телефон, надеждна антивирус и антиспам защита, PUSH Mail, правописна проверка на 20 езика, включително български, прикачване на големи файлове – 1000 напр. за предпечат, безплатен SMTP сървър.
 • (5) При регистрация в МЕЙЛ.БГ потребителят, респ. родителят/настойникът/попечителят се задължават да предоставят пълни и верни данни. Със завършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни. В случай на промяна на данните, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да ги актуализира своевременно. В случай че се установят неверни данни, МЕЙЛ.БГ има право да прекрати или спре без предизвестие предоставянето на услугите на съответния потребител.

Чл. 22. (1) МЕЙЛ.БГ съхранява данни относно факта на Вашата регистрация в нашия сайт с цел документиране на сключения договор. Информацията съдържа: дата на регистрацията, въведените от Вас данни, като МЕЙЛ.БГ няма достъп до Вашата парола. За същата се използва еднопосочно криптиране, с което технически се осигурява съответствието на въведената впоследствие от Вас парола със зададената от Вас такава. В тази връзка, за да се предотратят затруднения при вход в сайта, при регистрация е необходимо повторно въвеждане на паролата.

 • (2) След извършване на регистрацията и въвеждане на първоначалните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да въведе в системата допълнителни данни. Тази възможност е предвидена в раздел „Профил“, където е налична възможност за допълване на следните данни: снимка, подател (никнейм, псевдоним или друго), организация, длъжност, адрес, телефон, алтернативен имейл адрес и уебсайт.

Чл. 23. При сключване на договора и по-специално при избора на парола, МЕЙЛ.БГ препоръчва внимателен подбор на съчетание от букви, цифри и/или символи, с което да се затрудни неправомерният достъп до създаден акаунт. Препоръчваме паролите да отговарят на следните условия - поне 8 символа, поне една малка буква, поне една голяма буква, поне една цифра, поне един специален символ. Пример – Password@13.

Чл. 24. С цел улесняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и гарантиране на непрекъснат денонощен достъп до пощенската кутия, МЕЙЛ.БГ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възможност за автоматично възстановяване на забравена парола. Паролите се изпращат до предварително избрано от ПОТРЕБИТЕЛЯ устройство (мобилен телефон), като по този начин гарантираме, че дори и трето лице злонамерено да поиска „забравена“ парола на дадена пощенска кутия от името на потребител, то не е възможно да я получи, ако няма достъп до личното му мобилно устройство. За да затрудним потенциалната злоупотреба с възстановяването на пароли, ние ограничаваме времето, в което изпратената парола може да бъде използвана.

Чл. 25. МЕЙЛ.БГ предлага и защита срещу ограничаване на достъпа на истинския потребител (DOS атака). Тъй като е възможно системите за възстановяване на парола да се използват от трети злонамерени лица и за целите на блокиране на достъпа до пощенската кутия на истинския потребител, е много важно действителният потребител да запази достъпа си до пощенската кутия дори и да не види съобщението с новата парола. За тази цел използването на старата парола не се блокира до първото използване на изпратената на мобилното устройство парола.

Чл. 26. МЕЙЛ.БГ препоръчва преди сключване на договора, да проверите внимателно дали въведената информация е вярна и в случай че установите, че сте въвели погрешни данни, същите да бъдат поправени преди приключване процеса на регистрация. За да осигури на потребителите си възможност за поправяне на грешки при въвеждане на данни в процеса на сключване на договора, МЕЙЛ.БГ информира потребителя, в случай че желаният имейл адрес е вече зает или че въвежданата парола е по-кратка от 5 символа. Тази информация може да бъде проверена и коригирана по всяко време от меню „настройки“.

Чл. 27. Договорът се счита сключен на български език. С приемането на настоящите общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана по електронна поща.

Чл. 28. (1) При успешно завършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение за регистрацията. Договорът се счита сключен за срок от две години. В случай че след изтичане на този срок, договорът не бъде подновен с изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ, договорът се преобразува в безсрочен при същите условия. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойка за това.

 • (2) В случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с МЕЙЛ.БГ договор за платени услуги, договорът за предоставяне на съответните услуги се счита за сключен от датата на абониране за всяка отделна услуга.

Отказ от сключения договор.

Чл. 29. (1) Доколкото сключването на договор с МЕЙЛ.БГ, който има качеството на търговец съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП), се осъществява извън търговския обект, МЕЙЛ.БГ уведомява своите потребители, че имат право да се откажат от договора.

 • (2) Това право се осъществява чрез заявление за отказ от ПОТРЕБИТЕЛЯ, което следва да бъде изпратено до МЕЙЛ.БГ на следния имейл адрес: support@mail.bg.
 • (3) Заявлението за отказ следва да бъде изпратено в срок до 7 (седем) работни дни от сключване на договора.
 • (4) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ вече е извършил плащане, МЕЙЛ.БГ се задължава да възстанови на регистрирания потребител платената сума в срок до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото си на отказ.
 • (5) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се освобождава от задълженията си, произтичащи от договора, от датата на уведомяване на МЕЙЛ.БГ по начина, описан в горните алинеи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

 • да използва услугите на МЕЙЛ.БГ съобразно действащото в страната законодателство и приложимите международни актове, съгласно конституционно регламентираното право на всеки гражданин да търси, получава и разпространява информация, както и съобразно настоящите Общи условия.

Чл. 28. Всеки потребител има право на защита на личните му данни съгласно Общия регламент за защитата на данните. Подробно описание по отношение правата на потребителите във връзка с личните им данни се съдържат в Политика за сигурност. По-основните от тези права са:

 • Право на информираност. В Политиката за сигурност са описани подробно правата Ви относно обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.
 • Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.
 • Право на коригиране. Вие имате право да коригирате и допълните Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
 • Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.
 • Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При обработването на личните Ви данни не използваме технологии, попадащи в тази категория.
 • Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
 • Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
 • Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
 • В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост, „МЕЙЛ.БГ“ ЕАД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

Чл. 29. (1)

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява добросъвестно задълженията си по сключения с МЕЙЛ.БГ договор за електронна пощенска кутия съгласно избраната престация – получаване на търговски съобщения от МЕЙЛ.БГ, изпратени лично до пощенската му кутия, които могат да съдържат реклама или заплащане на парично възнаграждение срещу предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги. Изборът на ПОТРЕБИТЕЛЯ е свободен, като в случай че не желае да получава търговски съобщения, следва да спази реда, предвиден в настоящите общи условия.
 • (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва неправомерно услугите на МЕЙЛ.БГ, като:
 1. получава или се опитва да получи неоторизиран достъп до Услугите или сървърите, системите, мрежата или данните на МЕЙЛ.БГ;
 2. записва, съхранява и разпространява нелицензиран софтуер, използвайки ресурсите на МЕЙЛ.БГ;
 3. осъществява неразрешен достъп до системи и ресурси в интернет пространството, използвайки за това по неправомерен начин услугите на МЕЙЛ.БГ;
 4. накърнява правата или доброто име на други лица;
 5. призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България или извършва престъпления, разпалване на вражда (расова, етническа, верска, междуполова, възрастова и др.) или насилие към личността (съобщения, съдържащи заплахи за живота и/или телесната неприкосновеност на човека);
 6. застрашава националната сигурност и отбрана на Република България;
 7. предоставя в публичното интернет пространство материали, представляващи търговска, служебна или държавна тайна (когато могат да се квалифицират като държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и като служебна тайна по смисъла на съответния специален закон, определящ категориите служебни тайни за съответното ведомство);
 8. разпространява в нарушение на действащото българско законодателство информация и лични данни относно трети лица;
 9. разпространява информация или друг вид данни, които са заплашващи, злоупотребяващи, тормозещи, измъчващи, клеветнически, вулгарни, неприлични, заплашителни за неприкосновеността на личния живот на околните, омразни или расистки, етнически или нежелателни;
 10. разпространява материали с порнографско съдържание по смисъла на Наказателния кодекс (НК) или каквото и да било друго съдържание, което застрашава или би могло да застраши нормалното психическо развитие на малолетните и/или непълнолетни лица, или влиза в грубо противоречие с общоприетите в страната морални норми и добри нрави;
 11. използва платформата на МЕЙЛ.БГ, като изпраща съобщения до трети лица, чието съдържание създава предположение за извършено престъпление по Наказателния кодекс или за опит за извършване на такова, или подкана за извършване на престъпление;
 12. променя интегритета и съдържанието на чужди съобщения, подменя идентичността на изпращача или получателя, датата и часа на изпращане и получаване на съобщенията по електронна поща или други реквизити, както и да не изпраща нежелана поща, включително непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от ЗЕТ;
 13. нарушава нормативни разпоредби и забрани;
 14. се представя за друго физическо или юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин заблуждава трети лица относно самоличността си, или принадлежността си към определена група хора;
 15. подправя или манипулира заглавия или идентификатори, за да прикрие произхода на съдържание, предавано чрез Услугата;
 16. разкрива информация, която няма право да предоставя или с което нарушава чужди права, в това число търговски марки, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на физическо или юридическо лице;
 17. публикува съдържание, съдържащо реклами или други търговски искания, без нашето предварително писмено разрешение;
 18. разпространява вируси или други компютърни кодове, файлове, програми или съдържание, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на Услугите или засягат други потребители;
 19. всякакви други действия, противоречащи на действащото българско и европейско законодателство или несъответстващи на настоящите общи условия.

Чл. 30. (1) При установено неспазване на изискванията на чл. 29, ал. 2, МЕЙЛ.БГ има право незабавно да изтрие от своите сървъри и администрирани от него информационни системи на трети лица-партньори по различни проекти съответната информация или материали. В случаите, в които е налице предположение за извършено престъпление, МЕЙЛ.БГ съобщава своевременно на компетентните органи в Република България, предоставя надлежни доказателства (в случай че деянието представлява или би могло да представлява престъпление по НК и съобщението се явява законен повод за образуване на наказателно производство) и ги съхранява (архивира), докато това е необходимо или разпоредено. МЕЙЛ.БГ не носи отговорност и в случай че орган на съдебната власт или друг компетентен орган поиска разкриване на информация, за което е налице законово основание.

 • (2) МЕЙЛ.БГ използва редица системи за защита на потребителите си и техните данни, в това число антивирусна система, специални системи за защита от нежелана поща и др., които ограничават достъпа до пощенската кутия при ситуации като прекомерно много опити за отгатване на паролата, опити за изпращане на твърде много писма, едновременен достъп от различни локации и т.н. При откриване на какъвто и да е проблем, независимо дали автоматично или от системен администратор, достъпът до пощенската кутия временно се преустановява с цел допълнително да бъдат защитени данните и да се преустанови евентуално извършване на престъпление или друго злоумишлено действие. ПОТРЕБИТЕЛЯТ бива уведомен за това блокиране при следващия си опит за влизане, за да може да установи контакт с МЕЙЛ.БГ и да получи повече информация за ситуацията.
 • (3) В случай че недоброжелател получи достъп до пощенската кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ поради небрежни действия при поддържане на сигурността на личните данни от страна на самия потребител, т.е. чрез въвеждане на действителната парола, ние предоставяме на ПОТРЕБИТЕЛЯ лог на влизанията в собствената му пощенска кутия, като достъпът до тази информация се осъществява само след логин. При едновременен достъп до дадена електронна пощенска кутия от страна на недоброжелател и потребител, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да вижда в реално време промените, които се осъществяват от недоброжелателя – писмата ще получават статус „прочетено“, а в папка „изпратени“ ще се появяват изпратените от недоброжелателя писма, независимо дали са изпратен от уеб интерфейса или от пощенски клиент. Аналогично, изтритите писма се преместват в папка „кошче“, където могат да бъдат видени от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Въпреки предоставяната защита, МЕЙЛ.БГ не може да елиминира възможността недоброжелателят да заличи своите следи без да ограничи възможностите и на самия потребител на пощата да оперира със своите данни.

Права и задължения на МЕЙЛ.БГ. Ограничаване на отговорността.

Чл. 31. (1) МЕЙЛ.БГ има право да запазва използвани материали и информация, разположени на сървърите на МЕЙЛ.БГ или направени достояние на трети лица от ПОТРЕБИТЕЛ. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е съгласен предоставените от него материали и информация да бъдат запазвани.

 • (2) При предоставянето на електронни съобщителни услуги МЕЙЛ.БГ има право да обработва данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, когато те са непосредствено предназначени за предоставяне на електронни съобщителни услуги. Данните на потребителите включват:
 1. трафични данни – данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, данни за изпратените и получените съобщения, абонатът, до който са изпратени, IP адреса, време на изпращане и получаване на съобщенията и др.;
 2. вид на използваната услуга;
 3. дата и час на използване на услугата;
 • (3) МЕЙЛ.БГ предоставя информация за трафични данни на Комисията за регулиране на съобщенията по нейно искане във връзка с разрешаване на възникнали спорове за достъп, взаимно свързване или др.
 • (4) МЕЙЛ.БГ по смисъла на Закона за електронните съобщения може да използва данните по ал. 2 за целите на проучване на пазара, включително доколко предоставените от МЕЙЛ.БГ услуги отговарят удовлетворяват изискванията на потребителите. Въпреки това към настоящия момент МЕЙЛ.БГ не се възползва от тази възможност.
 • (5) МЕЙЛ.БГ след получаване на предварително съгласие от ПОТРЕБИТЕЛЯ може да обработва информацията за вида на трафичните данни при проучване на пазара. Въпреки това към настоящия момент МЕЙЛ.БГ не се възползва от тази възможност и в тази връзка не се изисква съгласие от потребителя.
 • (6) МЕЙЛ.БГ съхранява за срок от 6 (шест) месеца данни, създадени или обработени в процеса на неговата дейност, които са необходими за:
 1. проследяване и идентифициране на източника на съобщението - данни за идентифициране на абоната или потребителя, за когото са определени IP адрес, идентификатор на потребителя в момента на връзката;
 2. идентифициране на направлението на съобщението - имейл адрес на получателя/ите, данни за идентифициране на абоната или потребителя и идентификатор на получателя, за когото е предназначено съобщението;
 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката - дата и час на влизане и излизане в/от услугата интернет достъп, основаващи се на определена часова зона, заедно с IP адреса, динамичен или статичен, определен за връзката от доставчика на услугата интернет достъп, и идентификатора на абоната или потребителя, дата и час на влизане и излизане в/от услугата електронна поща по интернет
 4. идентифициране на типа на съобщението - използваната интернет услуга при електронна поща по интернет;
 5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство
 • (7) Данните по ал. 6 се съхраняват за нуждите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, в това число за целите на предотвратяване на тежки престъпления в рамките на оперативно-издирвателната дейност по реда на глава девета от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Данните се съхраняват и обработват в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
 • (8) Право да искат извършване на справка за данните по ал. 6, когато данните са необходими за изпълнение на техните правомощия, имат определени органи, като предоставянето на тези данни става по строго определен законов ред, посочен в ЗЕС обикновено след изрично разпореждане от съдебен орган
 • (9) Достъпът до данните по ал. 6 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, който е поискал достъп.
 • (10) В случаите на непосредствена опасност от извършване на престъпления, изчерпателно изброени в чл. 251г, ал. 1 от ЗЕС, МЕЙЛ.БГ предоставя незабавен достъп до данните по ал. 6 въз основа на искане на компетентния орган.
 • (11) След изтичане на срока по ал. 6 и след срока, определен в Регламента за защита на личните данни МЕЙЛ.БГ унищожава данните.
 • (12) Данните по ал. 6 могат да се предоставят и по молба на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е в сила за Република България.
 • (13) Всеки потребител има право на достъп до собствените му данни. Такава информация се предоставя от МЕЙЛ.БГ само ако е получено запитване от имейл адреса на регистрирания потребител, тъй като това е единственият начин МЕЙЛ.БГ да гарнатирагарантира, че не дава информация на трети недобронамерени лица (т.нар. „social engineering” атака).

Чл. 32. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е съгласен да получава търговски съобщения от МЕЙЛ.БГ, съдържащи реклама. С тези съобщения МЕЙЛ.БГ има право да предложи информация или да осъществи реклама относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услеги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други, като тези съобщения постъпват директно от МЕЙЛ.БГ в пощенската кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че получаването на тези съобщения представлява изпълнение на договора, който сключва с МЕЙЛ.БГ чрез регистрацията си в сайта, а в случай че желае да замени получаването на съобщения, съдържащи реклама, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща фиксирано възнаграждение, чийто размер и период са посочени в раздел „Екстри“.

Чл. 33. (1) МЕЙЛ.БГ има право да използва контекстна реклама, да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в сайта (стартова страница и отделни страници, в това число страници на пощенска кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ) за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е запознат с политиката на МЕЙЛ.БГ, че няма възражения и е съгласен да получава рекламни материали и друга информация от МЕЙЛ.БГ. МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е наясно, че липсва обективна възможност МЕЙЛ.БГ да контролира Интернет страниците, достъпни чрез електронни препратки и рекламни банери и в тази връзка МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за съдържанието на тези страници, както и за евентуално противоправно съдържание, находящо се в тях. Доколкото достъпът до страниците, до които е налице препращане, е свободен, МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за претърпени имуществени вреди – загуби и пропуснати ползи, произтичащи от използването на тези материали и съдържание.

 • (2) В случаите на ал. 1 МЕЙЛ.БГ не носи отговорност и за начина, по който Интернет страниците, до които има препращане, съхраняват и обработват лични данни на потребителите/посетителите. МЕЙЛ.БГ не е запознат и не е отговорен с политиката за сигурност на тези Интернет страници. Посещението на тези страници е доброволно и всеки потребител има право на самостоятелен избор дали да посети Интернет страница, до която има препратка в МЕЙЛ.БГ. При посещение на някоя от тези страници възниква правоотношение между потребителя/посетителя и съответната страница, в което МЕЙЛ.БГ не е страна и в тази връзка няма никакви права и задължения. В случай че възникне спор във връзка с личните данни в резултат от посещението на такава Интернет страница, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да търси отговорност от МЕЙЛ.БГ.

Чл. 34. МЕЙЛ.БГ има право да изтрие съществуващ акаунт, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ, използващ този акаунт, злоупотребява с правата си на ПОТРЕБИТЕЛ или нарушава законодателството и настоящите Общи условия. Такава злоупотреба е налице, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва някое от действията, неизчерпателно изброени в чл. 29 от Общите условия. МЕЙЛ.БГ има право да изтрие съществуващ акаунт и в случай че е получил информация чрез сигнал, съобщение, писмо или по друг начин от държавни органи или трети физически или юридически лица, че съответният ПОТРЕБИТЕЛ използва услугите на МЕЙЛ.БГ неправомерно, изпраща съобщения до други лица, съдържащи притеснителни, заплашителни или други изявления, застрашаващи сигурността и неприкосновеността на трети лица. МЕЙЛ.БГ се задължава да възстанови изтрития акаунт само в случай че по безспорен начин се установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е извършил неправомерни действия, забранени от българското законодателство или от настоящите Общи условия.

Чл. 35. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е запознат с обстоятелството, че като доставчик на услуги по смисъла на ЗЕТ, МЕЙЛ.БГ не инициира предаването на информацията, не избира получателя на предаваната информация и не избира и не променя предаваната чрез електронни съобщения (имейли) информация и в този смисъл МЕЙЛ.БГ не отговаря за съдържанието на предаваната информация и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ при използване услугите на МЕЙЛ.БГ. Като доставчик на услуги по смисъла на ЗЕТ, МЕЙЛ.БГ осъществява автоматично съхраняване на предаваната информация, чиято цел е осъществяване преноса на информация през електронната съобщителна мрежа.

Чл. 36. В случаите на използване на услуги, осигуряващи автоматизирано търсене на информация, МЕЙЛ.БГ не отговаря за съдържанието на извлечената информация.

Чл. 37. МЕЙЛ.БГ не отговаря за съдържанието на съхраняваната и разпространяваната от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация. По искане на компетентен държавен орган, в случаите, установени със закон, МЕЙЛ.БГ има право и задължение да предостави всяка информация относно получателя на услугата и дейността му.

Чл. 38. МЕЙЛ.БГ не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. МЕЙЛ.БГ има право, но не и задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност и в тази връзка не носи отговорност, в случай че някой от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използва услугите на МЕЙЛ.БГ с неправомерна цел и/или е нарушил права и интереси на трети лица.

Чл. 39. МЕЙЛ.БГ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, “троянски коне“ или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или „защитни стени“, използвани от системата на МЕЙЛ.БГ с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася.

Чл. 40. С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. МЕЙЛ.БГ не отговоря за вреди, евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени при условията на пряк умисъл от МЕЙЛ.БГ.

Чл. 41. МЕЙЛ.БГ не гарантира достоверността на информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски, сродни на авторските или човешки права и добрите нрави. Изложеното в предходното изречение ограничаване на отговорността е с оглед обстоятелството, че МЕЙЛ.БГ охранява тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Последното обосновава невъзможността МЕЙЛ.БГ да бъде обвързван с носене на отговорност относно съдържанието на разменяните съобщения. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Чл. 42. МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за неполучаване и/или забавяне на писма, не носи отговорност относно запазването на информация, която се съхранява в пощенската кутия, както и не носи отговорност за действително претърпени вреди вследствие, съхраняването на разглежданата информация.

Чл. 43. МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. МЕЙЛ.БГ не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни и винаги свободни от грешки.

Чл. 44. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че е наясно, че е възможно да настъпят обстоятелства извън контрола на МЕЙЛ.БГ – случайно събитие или непреодолима сила, както и проблеми при доставчика на интернет услуги или проблеми в глобалната мрежа или други сървърни, хардуерни проблеми, които могат да се дължат както на обективни причини, така и на неправомерна намеса от трети лица. При настъпване на каквито и да е последици от наличието на обективна причина, МЕЙЛ.БГ не носи отговорност. В случай че възникне спор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да докаже липсата на обективна причина.

Чл. 45. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че за целите на качествено и своевременно предоставяне на услугите, е възможно МЕЙЛ.БГ да извършва проверка на мрежата, оборудването, връзките и други, да оптимизира предоставяните услуги, като е възможно временно непредоставяне услугите на МЕЙЛ.БГ. В този случай МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за временното преустановяване на използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги, като уведомява своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ за настъпилия технически проблем.

Чл. 46. МЕЙЛ.БГ не носи отговорност в случай на прекратяване, спиране, променяне или ограничаване на предлаганите услуги.

Чл. 47. МЕЙЛ.БГ има право да използва софтуер за автоматична обработка на електронната поща на своите потребители по време на нейната доставка. Събраната за ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по време на автоматичната обработка, може да се използва както за създаване на профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нуждите на МЕЙЛ.БГ, така и за други цели (Анти-СПАМ защита и др.).

VIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

Чл. 48. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайтове на МЕЙЛ.БГ, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на МЕЙЛ.БГ, съвместно на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензопритежатели или представляват по естеството си обществено достъпно медийно съдържание, създадено направо от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (User Generated Content).

 • (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да копира или възпроизвежда информация или да използва обекти на интелектуална собственост, принадлежащи на МЕЙЛ.БГ, на неговите партньори или лицензопритежатели.
 • (3) В случай че елементи или материали от уебсайт на МЕЙЛ.БГ бъдат запаметени на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори.
 • (4) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши правото на интелектуална собственост на МЕЙЛ.БГ, като неправомерно копира, възпроизвежда или използва по друг начин обекти на интелектуално собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на МЕЙЛ.БГ неустойка в размер на 5 000 лв. за всяко нарушение. Предвидената неустойка не възпрепятства правото на МЕЙЛ.БГ да претендира обезщетение за всички претърпени от нарушението вреди – претърпени загуби и пропуснати ползи. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че неустойката не е прекомерна.

IX. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.

Чл. 49. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети МЕЙЛ.БГ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени адвокатски възнаграждения, направени вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, съобщения и информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

X. ТАЙНА НА СЪОБЩЕНИЯТА.

Чл. 50. МЕЙЛ.БГ гарантира тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. С оглед на опазваната тайна на съобщенията, МЕЙЛ.БГ не може да бъде обвързван с носене на отговорност относно нейното съдържание. Тайната на съобщенията може да бъде разкрита само на органите на Министерството на вътрешните работи (НС “Полиция“ и ГДБОП), компетентни органи на Министерството на отбраната (Военна полиция и Военно контраразузнаване) или на органите на съдебната власт (съответните съдилища и прокуратурата), при наличието на акт на орган на съдебната власт за разкриване тайната на информацията или при обосновано съмнение за извършване на престъпление.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Чл. 51. (1) Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните и българското законодателство МЕЙЛ.БГ е Администратор на личните данни. Лицето, което администрира сайта е управителят на дружеството.

 • (2) Администраторът на личните данни обработва личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за които същите са дали своето „изрично съгласие“. С цел избягване на противоречие, под “изрично съгласие” за обработване на лични данни по смисъла на тези Общи условия се разбира: осъществяването на недвусмислено електронно изявление (по смисъла на ЗЕДЕП) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка на поискани от Администратора лични данни. Преди събирането на данните с цел тяхната обработка, Администраторът по недвусмислен начин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ каква/и лична/и данна/и ще бъде/ат събрана/и за обработка, като дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично от употребена през неговия ПОТРЕБИТЕЛСКИ профил компютърна конфигурация да попълни поисканата/те данна/и. Независимо от личното попълване на данната/те, Администраторът осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ недвусмислено да изрази волята си попълнените от него данни да бъдат събрани и обработени. Волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за недвусмислено, когато той маркира изрично определено свободно поле, квадратче или кръгче, в което автоматичната система може да допусне маркиране. Липсата на маркиран знак, изразяващ съгласие автоматично се приема за липса на такова и данните няма да бъдат събрани и обработени. Последното означава, че ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил лично данните си, но не е маркирал изричното си съгласие за тяхната обработка, то системата на МЕЙЛ.БГ няма да допусне по-нататъшната тяхна обработка и съхрани въведените, но непотвърдени лични данни, с което процесът на регистрацията за услугите на МЕЙЛ.БГ се прекратява и услуги няма как да бъдат предоставяни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави и изрично съгласие за събиране на лични данни от Администратора, по смисъла на предходното изречение.

Чл. 52. (1) МЕЙЛ.БГ е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД с № 0036495/28.06.2007 г. по регистъра на КЗЛД и като такъв е задължено да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

 • (2) Целта на събирането на данните е: уведомяването на клиентите относно информацията в техните акаунти, уведомяването на купувачите относно статуса на изпращаните от тях съобщения, оценката на предлаганите услуги, други търговски дейности вкл., изпълнение на договора за електронна пощенска кутия.
 • (3) За обработване на личните данни за някои от горепосочените цели се изисква изрично съгласие от страна на субекта на данни или наличие на договор между страните.
 • (4) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право по всяко време да изисква извърши актуализация на личните му си данни в меню „настройки“, както и да изисква информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисква изтриване или ограничаване на личните му данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване.
 • (5) За да упражни правото си, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се свърже с по някой от посочените в настоящите Общи условия начини.
 • (6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и разрешава на МЕЙЛ.БГ да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и когато за изпълнение на сключения между потребителя и МЕЙЛ.БГ, такова предоставяне е необходимо.
 • (7) МЕЙЛ.БГ приема Политика за сигурност на личните данни, в която подробно са описани процесите на обработка на лични данни съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR и Закона за защита на личните данни. Политиката е видна на уебсайта www.mail.bg.

Чл. 53. Личните данни на потребителя може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това. Данните, които могат да бъдат изискани са описани в чл. 31, ал. 8 от настоящите Общи условия.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 54. Договорът между МЕЙЛ.БГ и Потребителя се прекратява:

 1. при преустановяване дейността на МЕЙЛ.БГ;
 2. при преустановяване поддържането на www.mail.bg;
 3. по взаимно съгласие на страните;
 4. при настъпване на някое от обстоятелствата за изтриване профил на потребител или други случаи, описани в настоящите Общи условия;
 5. други, предвидени в закона случаи.

Чл. 55. Всеки потребител има право по свое усмотрение, неограничено във времето, да преустанови ползването на предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги.

Чл. 56. В случаите, в които са налице съмнения или сигнали, че даден потребител е извършил злоумишлени действия, свързани със сигурността на личните данни на други потребители или на трети лица или са налице данни, обосноваващи предположение, че е възможно да бъде извършено престъпление или опит за такова, което предположение може да бъде изведено от подаден до МЕЙЛ.БГ сигнал от физическо или юридическо лице, МЕЙЛ.БГ има право да преустанови достъпа на потребителя до неговия акаунт до момента, в който случая бъде изяснен, респ. до поискване на потребителя, когато има основание същото да бъде уважено.

Чл. 57. Извън горепосочените хипотези на прекратяване на договора и при неизпълнение на някое от договорните задължения, изправната страна има право да развали договора, като изпрати до другата едностранно писмено предизвестие.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 58. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условие бъде призната за нищожна, същата няма да води до нищожност на договора или Общите условия. Нищожната клауза се замества от императивни норми на закона.

Чл. 59. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има оплаквания, възражения или по някакъв начин не е удовлетворен от услугите, които предлага МЕЙЛ.БГ, същият има право да заяви възраженията си, като се свърже с МЕЙЛ.БГ (“МЕЙЛ.БГ“ ЕАД, ЕИК 175219991, с адрес за кореспонденция: гр. София 1517, р-н „Подуяне“, ж.к. „Суха река“), на следния имейл адрес: m.shumackov@corp.mail.bg, support@mail.bg и в работно време на тел. за контакт: 02 945 10 05. Молим използването на телефоните да става само за спешни случаи, т.к. поради огромното им натоварване, обслужването на всички заявки е невъзможно. Поради наличието на няколко линии, свободен сигнал не означава наличието на свободен оператор.

Чл. 60. Спорове, възникнали между МЕЙЛ.БГ и ПОТРЕБИТЕЛИ, ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

Чл. 61. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XI. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА.

Чл. 62. Органите, регулиращи дейността на МЕЙЛ.БГ са Комисия за защита на потребителя (КЗП), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) и Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) със следните координати:

За Комисия за защита на потребителите:

 • Уебсайт:https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За Комисия за защита на личните данни:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
И ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА "МЕЙЛ.БГ" ЕАД

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставяните от "МЕЙЛ.БГ" ЕАД услуги и информационни ресурси, като урежда отношенията между "МЕЙЛ.БГ" ЕАД и потребителите на администрираните от последното дружество уебсайтове
(Отменена версия от 28.08.2015 г.)

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Определения

Чл. 1. (1) При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните ресурси на Мейл.БГ ЕАД (по-надолу "Общите условия" ) посочените по-долу термини и изрази (в азбучен ред – за удобство) имат следното значение:

 1. "Администратор на лични данни" по смисъла на настоящите Общи условия е "МЕЙЛ.БГ" ЕАД, в качеството му на регистриран от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и притежаващ Удостоверение за регистрация № 0036495/28.06.2007 г. по регистъра на КЗЛД;
 2. "Злоумишлени действия" са действия и/или бездействия, нарушаващи общоприетите правила за поведение в Интернет средата или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща; препълване на информационни канали; получаване на неоторизиран достъп до ресурси, използване на чужди права и пароли; използване на слабостите или несъвършенствата на информационните системи на "МЕЙЛ.БГ" ЕАД с цел извличане на собствена облага или неправомерно добиване на информация; извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви; изпращане на вируси, "троянски коне" (програми за отдалечен контрол върху компютърни конфигурации); смущаване нормалната работа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ на Интернет и асоциираните мрежи;
 3. "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт;
 4. "Контекстна реклама" е реклама, основаваща се на принципа за съответствие на съдържанието на рекламните материали със съдържанието на съответната Интернет страница, визуализирана от Потребителя, на която се появява рекламният материал. Съответствието по предходното изречение се установява по автоматичен начин чрез използване на принципа „ключови думи”.
 5. "МЕЙЛ.БГ" ЕАД ( МЕЙЛ.БГ) e българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията за вписванията, имащо ЕИК 175219991, с адрес за кореспонденция: гр. София, 1517, п.к. 17;
 6. "Неприемлива употреба" – виж политика за приемлива употреба;
 7. "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което ползва и пряко получава предоставяни от МЕЙЛ.БГ услуги, независимо дали се е регистрирало по какъвто и да е начин или не;
 8. "Случайно събитие" е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;
 9. "Уебсайт" ("website") е обособено място в Глобалната мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол за пренос на данни и съдържащо програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 10. "Услуги, предоставяни от МЕЙЛ.БГ" представляват услугите посочени неизчерпателно в чл. 7 от настоящите Общи условия.

Задължителност на Общите условия.

Чл. 2. (1) С подаването на заявка от ПОТРЕБИТЕЛ и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка ("електронна препратка" по смисъла на Закона за електронната търговия /ЗЕТ/), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към него от друг уебсайт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че желае да ползва услугите предоставяни от МЕЙЛ.БГ, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и МЕЙЛ.БГ те имат силата на договор, който трябва да се спазва (важи принципът "Pacta sunt servanda").

Действие на Общите условия.

Чл. 3. (1) Договорът е в сила за страните (МЕЙЛ.БГ и ПОТРЕБИТЕЛЯ ) от извършването на електронното изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по смисъла на предходния член до момента на прекратяване използването на услугите на МЕЙЛ.БГ чрез напускане на съответния уебсайт.

 • (2) С всяко ново влизане в уебсайт на МЕЙЛ.БГ ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва нов договор с МЕЙЛ.БГ, чиято продължителност е същата като тази по предходната алинея – до момента на напускането му. Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на уебсайта на МЕЙЛ.БГ.
 • (3) Общите условия обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ при изразяването на недвусмислено съгласие за приемането им по време на регистрация, и остават в сила до момента на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 • (4) Настоящите Общи условия/договорът обвързват ПОТРЕБИТЕЛЯ и в случай на изпратена електронна поща на/от електронен адрес поддържан от МЕЙЛ.БГ, дори и без ПОТРЕБИТЕЛЯТ да е направил електронно изявление за зареждане на уебсайт.

Изменения на Общите условия.

Чл. 4. При извършване на изменения и/или допълнения в Общите условия, МЕЙЛ.БГ ще уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени и/или публикация в национален ежедневник, не по-късно от 7 дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията на Общите условия.

Предмет на Общите условия.

Чл. 5. МЕЙЛ.БГ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в настоящите Общи условия услуги при стриктно спазване на изискванията, посочени по-долу.

Оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимата му за ползването на предоставяните услуги компютърна конфигурация, софтуер и достъп до Интернет. МЕЙЛ.БГ няма качеството на хардуерен или софтуерен доставчик, както и доставчик на услугата "достъп до Интернет" по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

II. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МЕЙЛ.БГ.

Чл. 7. (1) МЕЙЛ.БГ предоставя услуги на информационното общество, по смисъла на ЗЕТ. Посочените по-долу услуги не са изчерпателни и към тях във всеки един момент могат да се наслагват (включително надграждат съществуващи) услуги незабранени или не влизащи в противоречие с действащото българско законодателство:

 1. Предоставя информационни ресурси за обмен на електронна поща между поддържани от МЕЙЛ.БГ и чужди за дружеството домейни (без ограничение);
 2. Предоставя ресурси за търсене, откриване и визуализиране на информация, посредством използването на хипервръзки;
 3. Предоставя възможността ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да изразяват становища и/или да задават въпроси, по отношение на които МЕЙЛ.БГ няма пряко отношение, а предоставя с оглед социалното си призвание да посредничи в осъществяване на комуникация между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
 4. Предоставя аудио- и/или визуални рекламни услуги по ред, при условия и цени, предмет на отделен търговски договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на МЕЙЛ.БГ.

 • (2) Да ползва услугите съобразно действащото в страната законодателство и приложимите международни актове, съгласно конституционно регламентираното право на всеки гражданин да търси, получава и разпространява информация.
 • (3) Използването на услуги с платен достъп, които МЕЙЛ.БГ може да предоставя, става при спазване на настоящите Общи условия, правилата на ЗЕТ и Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ . Волеизявление за ползване на платена услуга е налице, когато ПОТРЕБИТЕЛ направи недвусмислено електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП за нейното ползване. Условията за ползване и заплащане на платените услуги се посочват в съответните секции, където са поместени платените услуги и с направата на електронно изявление за тяхното ползване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ , се презюмира, че последният е съгласен и приема тези условия.

Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги да не извършва следните неизчерпателно посочени деяния:

 1. Записване, съхраняване и разпространение на нелицензиран софтуер, използвайки ресурсите на МЕЙЛ.БГ;
 2. Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет-пространството, използвайки за това по неправомерен начин услугите на МЕЙЛ.БГ;
 3. Неразрешено разпространяване на авторски материали, увреждащо икономическите права на лицата, притежаващи авторски или сродни на авторските права върху тези материали;
 4. Накърняване на правата и доброто име на трети лица;
 5. Призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България или извършване на престъпления, разпалване на вражда (расова, етническа, верска, между половете, възрастова и др.) или насилие към личността (съобщения, съдържащи заплахи за живота и/или телесната неприкосновеност на човека);
 6. Застрашаване на националната сигурност и отбраната на Република България;
 7. Предоставяне в публичното Интернет-пространство на материали, представляващи търговска, служебна или държавна тайна (когато могат да се квалифицират като държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация и като служебна тайна по смисъла на съответния специален закон, определящ категориите служебни тайни за съответно ведомство);
 8. Да не разпространява в нарушение на действащото българско законодателство информация и лични данни относно трети лица;
 9. Да не предприема действия, насочени към неправомерно възпрепятстване ползването на услугите на МЕЙЛ.БГ от други ПОТРЕБИТЕЛИ;
 10. Разпространение на материали с порнографско съдържание, по смисъла на Наказателния кодекс (НК) или каквото и да било друго съдържание, което застрашава или би могло да застраши нормалното психическо развитие на малолетните и/или непълнолетни лица, или влиза в грубо противоречие с общоприетите в страната морални норми и добрите нрави;
 11. Да не променя интегритета и съдържанието на чужди съобщения, подменя идентичността на изпращача или получателя, датата и часа на изпращане и получаване на съобщенията по електронната поща, или други реквизити, както и да не изпраща нежелана поща, включително непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от ЗЕТ;
 12. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си, или принадлежността си към определена група хора;
 13. Да разпространява материали и информация, които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение или съгласие на МЕЙЛ.БГ.
 • (2) При установено неспазване на изискванията на ал. 1, МЕЙЛ.БГ има право незабавно да изтрие от своите сървъри и администрирани от него информационни системи на трети лица-партньори по различни проекти съответната информация или материали. Последното не касае случаите по ал. 1, т. 5, 7 и 10 – за наличието на подобна информация, качена от ПОТРЕБИТЕЛ на информационните масиви на МЕЙЛ.БГ, независимо от прякото или косвено ползване на информационните ресурси на МЕЙЛ.БГ, последният съобщава своевременно на компетентните органи в Република България, предоставя надлежни доказателства (в случай, че деянието съставлява или би могло да изпълва състава на престъпление по НК и съобщението се явява законен повод за образуване на наказателно производство от компетентен орган на държавна власт) и ги съхранява (архивира), докато това е необходимо или е разпоредено.

Права и задължения на МЕЙЛ.БГ. Ограничаване на отговорността.

Чл. 10. (1) МЕЙЛ.БГ има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на сървърите на МЕЙЛ.БГ или направени достояние на трети лица от ПОТРЕБИТЕЛ.

 • (2) МЕЙЛ.БГ има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в сайта на МЕЙЛ.БГ (стартова страница и отделни страници, в това число страници на пощенската кутия на ПОТРЕБИТЕЛЯ) за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 • (3) МЕЙЛ.БГ има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от МЕЙЛ.БГ.

Чл. 11. (1) МЕЙЛ.БГ не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, "троянски коне" или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи, които са успели да преодолеят антивирусните програми и/или "защитни стени", използвани от системата на МЕЙЛ.БГ с цел защита сигурността на информацията, която се разполага, съхранява или пренася.

 • (2) МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипервръзка, банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
 • (3) С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. МЕЙЛ.БГ не отговоря за вреди, евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от МЕЙЛ.БГ.
 • (4) МЕЙЛ.БГ не гарантира достоверността на информацията предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски, сродни на авторските или човешки права и добрите нрави. Изложеното в предходното изречение ограничаване на отговорността е с оглед обстоятелството, че МЕЙЛ.БГ охранява тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ . Последното обосновава невъзможността МЕЙЛ.БГ да бъде обвързван с носене на отговорност относно съдържанието на разменяните съобщения. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 • (5) МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за неполучаване и/или забавяне на писма, не носи отговорност относно запазването на информация, която се съхранява в пощенската кутия, както и не носи отговорност за действително претърпени вреди вследствие, съхраняването на разглежданата информация.

Чл. 12. (1) МЕЙЛ.БГ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или крайни електронни съобщителни съоръжения на ПОТРЕБИТЕЛЯ или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 • (2) МЕЙЛ.БГ не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни и винаги свободни от грешки.
 • (3) МЕЙЛ.БГ има право по своя преценка и без ограничение да прекратява предоставянето на услугите във всеки един момент, включително закриването на e-mail адреси и безвъзвратното унищожаване на съдържащата се в тях информация, особено в случай на неприемлива употреба.
 • (4) МЕЙЛ.БГ има право да използва софтуер за автоматична обработка на електронната поща на своите потребители по време на нейната доставка. Събраната за ПОТРЕБИТЕЛЯ информация по време на автоматичната обработка, може да се използва както за създаване на профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нуждите на МЕЙЛ.БГ, така и за други цели (Анти-СПАМ защита и др.).
 • (5) МЕЙЛ.БГ има право да излъчва реклама навсякъде в администрирания от него уебсайт, включително и в електронните съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Администриране на лични данни.

Чл. 13. (1) Администраторът на лични данни обработва само онези лични данни на своите ПОТРЕБИТЕЛИ, за които те в качеството си на физически лица изрично са дали своето съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2, т. 2, предложение първо от ЗЗЛД.

 • (2) С цел избягване на противоречие, под "изрично съгласие" за обработване на лични данни по смисъла на тези Общи условия се разбира: осъществяването на недвусмислено електронно изявление (по смисъла на ЗЕДЕП) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за обработка на поискани от Администратора лични данни. Преди събирането на данните с цел тяхната обработка, Администраторът по недвусмислен начин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ каква/и лична/и данна/и ще бъде/ат събрана/и за обработка, като дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ лично от употребена през неговия ПОТРЕБИТЕЛСКИ профил компютърна конфигурация да попълни поисканата/те данна/и. Независимо от личното попълване на данната/те, Администраторът осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ недвусмислено да изрази волята си попълнените от него данни да бъдат събрани и обработени. Волеизявлението на ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за недвусмислено, когато той маркира изрично определено свободно поле, квадратче или кръгче, в което автоматичната система може да допусне маркиране. Липсата на маркиран знак, изразяващ съгласие автоматично се приема за липса на такова и данните няма да бъдат събрани и обработени. Последното означава, че ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е попълнил лично данните си, но не е маркирал изричното си съгласие за тяхната обработка, то системата на МЕЙЛ.БГ няма да допусне понататъшната тяхна обработка и съхрани въведените, но непотвърдени лични данни. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ прави и изрично съгласие за събиране на лични данни от Администратора, по смисъла на предходното изречение.
 • (3) Събраните лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ няма да бъдат разкривани на трети лица без изричното съгласие на физическите лица, предоставили ги доброволно на Администратора.
 • (4) С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се счита уведомен за следното:
  1. "МЕЙЛ.БГ" ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД с № 0036495/28.06.2007 г. по регистъра на КЗЛД;
  2. Целите, за които ще се обработват неговите данни са свързани с развитието на информационните, компютърните и комуникационни технологии;
  3. Получателите, на които могат да бъдат разкрити събраните и обработени лични данни са партньори на МЕЙЛ.БГ, които биха ги получили в изпълнение на целите по предходната точка, защитени от МЕЙЛ.БГ по начина предвиден в ЗЗЛД и вписан в регистъра към КЗЛД;
  4. Предоставянето на личните данни от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ е изцяло доброволно;
  5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни във всеки един момент след първоначалното им предоставяне, включително за тяхното невъзвратимо премахване от системите на МЕЙЛ.БГ, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е размислил и не желае събирането, обработването и съхраняването на предоставените от него данни за целите посочени от Администратора.
 • (5) Обработените лични данни, след постигане на целта, за която са били събрани, могат да бъдат съхранявани като анонимни такива при спазване условията и изискванията на чл. 25, ал. 3 от ЗЗЛД.

Авторски права и интелектуална собственост.

Чл. 14. (1) Всички елементи на съдържанието на уебсайтове на МЕЙЛ.БГ, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на МЕЙЛ.БГ, съвместно на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори, предоставили съответната информация, на трети лица лицензоносители или представляват по естеството си обществено достъпно медийно съдържание, създадено направо от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (User Generated Content).

 • (2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайтове на МЕЙЛ.БГ без разрешение на МЕЙЛ.БГ и/или носителя на авторските или сродни права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
 • (3) В случай, че елементи или материали от уебсайт на МЕЙЛ.БГ бъдат запаметени на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ или разпечатани за лична и нетърговска употреба, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори.

Обезщетения

Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети МЕЙЛ.БГ и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за разходи и платени хонорари, направени вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, съобщения и информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица чрез ползване на предоставяните от МЕЙЛ.БГ услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

 • (2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети МЕЙЛ.БГ за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на МЕЙЛ.БГ и неговите партньори върху обектите на интелектуална собственост, посочени като такива и съдържащи се в базите данни на МЕЙЛ.БГ.

Тайна на съобщенията

Чл. 16. МЕЙЛ.БГ гарантира тайната на съобщенията, разменяни между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. С оглед на опазваната тайна на съобщенията, МЕЙЛ.БГ не може да бъде обвързван с носене на отговорност относно нейното съдържание. Тайната на съобщенията може да бъде разкрита само на органите на Министерството на вътрешните работи (НС "Полиция" и ГДБОП) или компетентни органи на Министерството на отбраната (Военна полиция и Военно контраразузнаване), при наличието на акт на орган на съдебната власт за разкриване тайната на информацията или при обосновано съмнение за извършване на флагрантно престъпление.